Vitajte!

Vítame vás na intrenetovej stránke Združenia lesomajiteľov obce Brvnište. Združenie lesomajiteľov je pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti nášho združenia je racionálne hospodáriť na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach a spoločne obstarávať všetky veci, ktoré vyplývajú zo spoluvlastníctva k nim. Medzi činnosti násho združenia patrí pestovanie lesa, ťažba, spracovanie a predaj drevenej hmoty.

Pozvánka


Dňa 5. mája 2019 (nedeľa) o 14,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Brvništi zhromaždenie Združenia lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište. Prezentácia členov združenia bude od 13,00 hod. do 14,00 hod. v rokovacej miestnosti.

Program zhromaždenia:
1. Otvorenie.
2. Návrh zapisovateľa a dvoch overovateľov.
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
4. Správa o činnosti Združenia lesomajiteľov Brvnište za rok 2018.
5. Správa o hospodárení za rok 2018.
6. Vyhodnotenie lesného hospodárskeho plánu za rok 2018 a plán na rok 2019.
7. Správa dozornej rady.
8. Správa mandátovej komisie.
9. Schvaľovanie zmien v zmluve o pozemkovom spoločenstve. Návrh zmien bude zverejnený na webovej stránke zlmbrvniste.sk
10. Voľby
11. Diskusia.
12. Správa volebnej komisie.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver, občerstvenie a kultúrny program.
        Pozvánka

5.4. 2019

Pozvánka


Dňa 3. júna 2018 (nedeľa) o 14,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Brvništi zhromaždenie Združenia lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište. Prezentácia členov združenia bude od 13,15 hod. do 14,00 hod. v rokovacej miestnosti.

Program valného zhromaždenia:
1. Otvorenie.
2. Návrh zapisovateľa a dvoch overovateľov.
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4. Správa o činnosti Združenia lesomajiteľov Brvnište za rok 2017.
5. Správa o hospodárení za rok 2017. 6. Vyhodnotenie lesného hospodárskeho plánu za rok 2017 a plán na rok 2018.
7. Správa dozornej rady.
8. Správa mandátovej komisie.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

        Pozvánka

5.5. 2018

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev


Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.

Viac informácií na stránke finančnej správy:
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv- noviniek/detail-novinky/_zdanovanie- prijmov-ts/bc

5.5. 2018

© 2013 Združenie lesomajiteľov Brvnište